I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Klubu Fitness Klub Forma z siedzibą w Wołominie przy ul. 1-ego Maja 108, zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią umowy członkowskiej zwanej dalej Umową zawartej z klientem zwanym dalej Członkiem Klubu .
2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które zawarły umowę z Klubem i w związku z tym posiadają ważne członkostwo na świadczenie usług lub wykupiły jednorazowy karnet wstępu tzw. wejście jednorazowe
3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia, z wyłączeniem zajęć dla dzieci, zajęć “dla mam”, treningów personalnych oraz sali zabaw dla dzieci (dostępnego w wybranych klubach).

II Członkostwo Klubu

1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 12 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Klubu.
2. Umowa może zostać zawarta na czas określony (12 miesięcy) lub czas nieokreślony.
3. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje imienne członkostwo. Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom o ile nie posiadają aktywnego członkostwa. Personel może zażądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania członkostwa przez Członka Klubu osobie trzeciej jest zabroniona i będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem członkostwa oraz nałożeniem kary w wysokości 1000zł.
4. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
5. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Klub o odstąpieniu od niej.
6. Dla umów na czas określony, w przypadku niezdolności do ćwiczeń fizycznych spowodowanych złym stanem zdrowia istnieje możliwość zawieszenia Karty i przedłużenia umowy o świadczenie usług o okres nieaktywności na podstawie zaświadczenia lekarskiego dostarczonego do recepcji Klubu w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty członkowskiej konieczne jest wyrobienie duplikatu, którego koszt to 10zł.
8. Dla umów na czas określony lub nieokreślony Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia Umowy od 7 dni do maksymalnie 21 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi przed okresem rozpoczęcia zawieszenia prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Za okres wydłużenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Zawieszenie Umowy jest możliwe 1 raz w skali miesiąca kalendarzowego, tym samym czas trwania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy.
9. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 50 zł.

III Opłaty

1. W przypadku gdy Umowa została podpisana na czas określony, opłacenie Umowy następuje gotówką lub kartą płatniczą w dniu podpisania. Uprawnienia Członka Klubu wchodzą w życie od momentu zaksięgowania płatności na koncie Klubu.
2. W przypadku opóźnienia w opłacie za karnet Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z kanałów, telefonicznie, smsem, mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach wstępu do Klubu.
3. W czasie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach nie jest on uprawniony do wstępu do Klubu a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
4. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za karnet przekraczających 7 dni pomimo wcześniejszego uregulowania wszystkich zaległości, Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego
5. Członek Klubu z którym rozwiązano Umowę w trybie wskazanym w &3 pkt 5 w przypadku chęci zawarcia Umowy zobowiązany jest w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy.
6. W przypadku umów zawartych na czas określony wysokość opłat za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik

IV Zasady korzystania z usług Klubu

1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu , przy czym w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie. Klub otwarty jest w godzinach i dniach określonych na stronie internetowej Klubu www.formaklub.pl oraz w recepcji Klubu
2. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania a w szczególności do: – stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów – dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie – noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu – używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników – podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu
3. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
4. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
5. Osoby naruszające zasady porządku będą proszone o opuszczenie Klubu.
6. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.
7. Osoby korzystające z sali zabaw dla dzieci poza godzinami pracy opiekunki zobowiązane do przypilnowania porządku oraz pozostawienia pomieszczenia w takim samym stanie jakim zostało one zastane

V Siłownia i zajęcia grupowe

1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora lub trenera siłowni.
2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta.
3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Klubu.
4. Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
5. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
6. Fitness Klub Forma zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż cztery osoby.
7. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na trzy godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie.
8. W przypadku Abonamentów na czas określony oraz nieokreślony oraz Umów Partnerskich (karty Fit Profit i Benefit), trzykrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje możliwością zablokowania konta Członka Klubu na 7 dni i brakiem możliwości dokonania w tym czasie rezerwacji na zajęcia grupowe. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
9. W przypadku Abonamentu Krótkoterminowego 8 wejść nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu jednego wejścia w ramach Abonamentu.
10. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali. Spóźniony Członek Klubu może pozostać na zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.
11. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
12. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
13. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
14. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
15. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
16. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważnieni są wyłącznie pracownik Klubu.
17. Fitness Klub Forma zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

VI  Warunki zdrowotne wymagane dla udziału w zajęciach w Klubie i możliwości korzystania z siłowni

1. W przypadku wystąpienia skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, instruktor ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.

VI Mienie Klienta

1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa znajdująca się w szatni zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk w recepcji.
2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w udostępnionej szafce w szatni, która jest wykorzystywana wyłącznie podczas wizyty w Klubie.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klubowicza na teren Klubu
4. Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji, wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 50zł.

VII Postanowienia końcowe

1. Instruktorzy oraz recepcja Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać mailowo na
adres recepcji wolomin@formaklub.pl lub minsk@formaklub.pl
2. Zmiany regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu
3. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw

Close Menu